Algemene Voorwaarden Your Pet Nanny

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Your Pet Nanny,te noemen de opdrachtnemer; die zijn bedrijf maakt van het uitlaten en verzorgen van gastdieren.

Opdrachtgever; De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die met de opdrachtnemer een overeenkomst aangaat of wil aangaan voor het uitlaten of verzorgen van het huisdier.

Gastdier; Het huisdier van de opdrachtgever, waarvoor een overeenkomst voor het uitlaten of verzorgen van het huisdier wordt/is gesloten.

Overeenkomst; de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarbij de opdrachtnemer zicht verplicht het gastdier gedurende een bepaalde periode te verzorgen en/of uit te latentegen een door de opdrachtgever te betalen tarief.

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever met betrekking tot het uitlaten en/of verzorgen van een gastdier.

2.2 Op alle overeenkomsten alsook op de Algemene Voorwaarden is het Nederlands Recht, zoals bepaald in het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

ARTIKEL 3 – HET AANBOD

 1. De opdrachtnemer brengt een aanbod mondeling, dan wel schriftelijk/elektronisch uit.
 2. Het aanbod omvat in elk geval de volgende onderdelen:
 • de periode waarvoor de gevraagde diensten ten behoeve van het gastdier gelden; het tarief en de wijze van betaling hiervan;
 • de gevallen waarin het uitlaten van het gastdier kan worden geweigerd;

-de zorg van de opdrachtgever om de naam van een contactpersoon en/of de eigen dierenarts door te geven voor spoedoverleg in bijzon-dere omstandigheden;

 • de vermelding van de naam van de dierenarts/dierenkliniek die de opdrachtnemer zal inschakelen wanneer het welzijn van het gastdier dit nodig maakt;
 • de vermelding van het bestaan van de op de overeenkomst van toepassing zijnde algemene voorwaarden.
 1. Het schriftelijke/elektronische aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 4 – DE OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod.
 2. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de opdrachtgever schriftelijk of langs elektronische weg een bevestiging hiervan, eventueel in de vorm van een factuur.

ARTIKEL 5 – TARIEF EN TARIEFSWIJZIGINGEN

 1. Het tarief die de opdrachtgever moet betalen wordt vastgelegd in de gesloten overeenkomst. Het tarief omvat de kosten van verzorging, transport en huisvesting van het gastdier en de verschuldigde BTW.
 1. Optredende prijsstijgingen tussen het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten en het moment waarop deze wordt uitgevoerd zijn niet van invloed op de overeengekomen prijs. 3. Het tweede lid is niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien, zoals verhoging van de BTW.

ARTIKEL 6 – DE BETALING

 1. Tenzij anders is overeengekomen, vindt betaling plaats zoals overeengekomen en schriftelijk is vastgelegd in de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever, te weten; de kosten worden achteraf gefactureerd, betaling hiervan dient plaats te vinden binnen 8 dagen na dagtekening factuur. Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de ondernemer aangegeven bank- of girorekening of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen.
 2. Het afzeggen van de gemaakte afspraak tot uitlaten of verzorgen van het gastdier geeft geen recht op gedeeltelijke teruggaaf van de kosten, tenzij partijen anders overeengekomen zijn.

ARTIKEL 7 – NIET-TIJDIGE BETALING

 1. De opdrachtgever is in verzuim vanaf het verstrijken van de afgesproken betalingsdatum. De opdrachtnemer zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de opdrachtgever de gelegenheid binnen 8 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen.
 2. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald , kan tot gerechtelijke of buitengerechtelijke incasso worden overgegaan. De hiervoor in redelijkheid gemaakte kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten zijn onderworpen aan wettelijke grenzen. De opdrachtnemer is tevens gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de afgesproken betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.

ARTIKEL 8 – ANNULEREN

1.De gemaakte overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever kan ten alle tijde kosteloos geannuleerd worden door opdrachtgever.

2.Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om een gesloten overeenkomst te annuleren in het geval zich een overmachtssituatie voordoet, dit ter beoordeling van de opdrachtnemer. Opdrachtnemer zal zorgdragen dat, indien mogelijk, adequate vervanging of een andere oplossing geregeld kan worden.

ARTIKEL 9 – VERANTWOORDELIJKHEDEN EN PLICHTEN VAN OPDRACHTNEMER

 1. De ondernemer verplicht zich om conform de gesloten overeenkomst gedurende de overeengekomen periode de overeengekomen verzorging en/of het uitlaten van het gastdier te verlenen op een wijze, zoals het een vakbekwame ondernemer betaamt.
 2. De ondernemer zal zoveel mogelijk rekening houden met de individuele wensen van de opdrachtgever ten aanzien van het uitlaten en/of verzorging van het gastdier. Voor zover die wensen afwijken van de gebruikelijke gang van zaken, worden deze schriftelijk vastgelegd en ter kennis gebracht van een ieder die betrokken is bij het uitlaten en de verzorging van het gastdier.

ARTIKEL 10 – VERANTWOORDELIJKHEDEN EN PLICHTEN VAN DE OPDRACHTGEVER

 1. De opdrachtgever moet, uiterlijk bij aanvang van het ingaan van de overeenkomst, aan de opdrachtnemer alle gevraagde informatie verstrekken, die van belang is voor een goed en verantwoord uitlaten en/of verzorgen van het gastdier.
 2. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de gevolgen wanneer de opdrachtnemer schade ondervindt als gevolg van het niet vermelden van gegevens of het verstrekken van onjuiste gegevens over het gastdier, tenzij dit de opdrachtgever niet is toe te rekenen.

3.De opdrachtgever verplicht zich er voor te zorgen dat opdrachtnemer toegang heeft tot de plaats waar het gastdier verblijft.

ARTIKEL 11 – ZIEKTE VAN HET GASTDIER

 1. Op basis van een vooraf daartoe door de opdrachtgever afgegeven machtiging is de opdrachtnemer verplicht om bij ziekte van het gastdier (of een redelijk vermoeden daarvan) de in het aanbod genoemde dierenarts/dierenkliniek te consulteren. Verder is de opdrachtnemer verplicht om in dat geval al die maatregelen te nemen, die hem in de gegeven situatie juist voorkomen. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 2. De opdrachtnemer mag, na consultatie en op voorschrift van de dierenarts/dierenkliniek, het gastdier kalmerende of andere medicamenten (laten) toedienen.
 3. De opdrachtnemer is bij teruggave van het gastdier aan de opdrachtgever verplicht schriftelijk melding te maken van met ziekte samenhangende bijzonderheden bij het gastdier tijdens de zorgperiode. Van het raadplegen van een dierenarts wordt in het verslag in elk geval melding gemaakt.

ARTIKEL 12 – AANSPRAKELIJKHEID

 1. De opdrachtnemer is tegenover de opdrachtgever aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan hem of aan personen in zijn dienst, dan wel aan personen die in zijn opdracht incidenteel werkzaamheden verrichten, is toe te rekenen. Voor een vergoeding van de schade die het gevolg is van de tekortkoming van de opdrachtnemer of aan personen in zijn dienst, komt de opdrachtgever in aanmerking mits de opdrachtgever binnen 30 dagen nadat de schade is ontstaan deze schriftelijk aan de opdrachtnemer kenbaar maakt. De

schadevergoedingsverplichting is beperkt tot ten hoogste het bedrag van de factuurwaarde van de door opdrachtnemer geleverde dienst.

 1. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever of de eventueel door hem aangewezen contactpersoon, in geval van onvoorziene omstandigheden, hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.
 2. De opdrachtgever is tegenover de opdrachtnemer aansprakelijk voor schade die door onaangepast of afwijkend gedrag van het gastdier is veroorzaakt.
 3. De opdrachtnemer is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor door andere gastdieren aangerichte schade aan persoonlijke bezittingen.

5.Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, diefstal of inbraak aan de woning van opdrachtgever tijdens diens afwezigheid.

6.Opdrachtnemer verklaard hiertoe dat de door opdrachtgever verkregen huissleutel zorgvuldig zal worden bewaard en niet voorzien wordt van adresgegevens aan de huissleutel van opdrachtgever.

7.Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor  weglopen, ziekte of overlijden van een gastdier, tenzij opdrachtnemer zeer grove schuld te wijten valt.

ARTIKEL 13 – KLACHTEN

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven bij voorkeur schriftelijk of elektronisch tijdig doch uiterlijk binnen 14 dagen na het verstrijken van de overeenkomst worden ingediend bij de opdrachtnemer. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de opdrachtgever zijn rechten verliest.

ARTIKEL 14-SCHADE EN VERZEKERINGEN

Volgens de Nederlandse wet is de eigenaar van het gastdier aansprakelijk voor schade die zijn/haar dier toebrengt aan derden of aan eigendommen (waaronder honden) van derden. Opdrachtnemer gaat er hiertoe vanuit dat opdrachtgever een WA-aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten waarbij huisdieren zijn meeverzekerd.

Laatst aangepast d.d. 21-09-2023